Поступак

Поступак

Поступак пред Локалним омбудсманом је регулисан Одлуком о Локалном омбудсману („Службени лист Града Новог Сада“ бр. 59/2019). Локални омбудсман покреће поступак по притужби грађана или по сопственој иницијативи. Грађани подносе притужбу у писаној форми, укључујући све начине електронске комуникације, или усмено на записник. Притужба мора да садржи личне податке подносиоца притужбе и мора садржати чињенице и доказе који поткрепљују наводе из притужбе. Поред права на покретање и вођење поступка, Локални омбудсман има право да пружањем добрих услуга, посредовањем и давањем савета и мишљења о питањима из своје надлежности делује превентивно, у циљу унапређење рада органа управе и унапређења заштите људских права и слобода.

Поступак пред Локалним омбудсманом је бесплатан, а из разлога једноставније процедуре, сачињен је образац притужбе који грађани попуњавају. По потреби запослени у Стручној служби Локалног омбудсмана пружају помоћ грађанима приликом попуњавања притужбе.

Локални омбудсман не поступа по анонимним притужбама, осим уколико процени да у анонимној притужби има основа за његово поступање, када ће поступак покренути по сопственој иницијативи. Притужба се може поднети на српском језику или на језицима националних мањина који су у службеној употреби на територији Града Новог Сада. Поступак пред Локалним омбудсманом није јаван.

Након разматрања притужбе Локални омбудсман је овлашћен да поднету притужбу одбаци, уколико иста не испуњава све услове да би се по њој могло поступати, али и у том случају Локални омбудсман даће подносиоцу притужбе савет о евентуално другим могућностима за остваривање и заштиту његових права. Локални омбудсман неће поступати у случајевима када притужба не садржи податке на основу којих се подносилац притужбе може са сигурношћу идентификовати (анонимни захтев); кад притужба не садржи друге прописане податке, а подносилац притужбе не отклони те недостатке ни у накнадно остављеном року; када није надлежан за поступање по притужби; када је поднета после протека рока од једне године од дана извршене повреде права грађана, односно последњег поступања или непоступања органа, односно службе у вези са учињеном повредом права грађана; када се ради о поновљеној притужби која не садржи нове наводе и чињенице који је поткрепљују; када се ради о злоупотреби права на подношење притужбе; када по одлуци у предмету на који се притужба односи није донео одлуку другостепени орган; или када се ради о предмету у коме је у току управни спор или други судски поступак. Против одлуке Локалног омбудсмана о одбацивању притужбе не могу се користити правна средства.

Локални омбудсман је обавезан да обавести подносиоца притужбе и орган управе на који се притужба односи, како у случају када утврди да нема основа за покретање и вођење поступка по притужби, тако и у случају када одлучи да покрене поступак по притужби. Када Локални омбудсман одлучи да покрене поступак дужан је да прибави став органа, односно службе на чије се поступке притужба односи, с тим да је орган, односно служба дужан да обавести Локалног омбудсмана о свом ставу у року који му Локални омбудсман одреди, а који не може бити краћи од 8, нити дужи од 30 дана од дана пријема обавештења Локалног омбудсмана о покретању поступка.

Одговор органа, односно службе се доставља подносиоцу притужбе, који има рок од 15 дана да се на исти изјасни. Уколико притужилац буде задовољан поступањем органа, или не одговори у остављеном року, поступак се обуставља. Уколико подносилац притужбе не буде задовољан одговором органа, Локални омбудсман може одлучити да поступак обустави или да тражи нове чињенице и доказе.

Уколико Локални омбудсман нађе да нису постојали недостаци у раду органа, односно службе, обуставиће поступак, као и у ситуацијама ако орган, односно служба отклони повреду или недостатак; уколико подносилац притужбе не сарађује у поступку или повуче притужбу; као и уколико се покрене други одговарајући поступак за заштиту права.

У ситуацијама када Локални омбудсман нађе да су постојали недостаци у раду органа, односно службе упућује препоруку, мишљење или предлог органу, односно служби о томе како би уочени недостатак требало отклонити, с тим да је орган, односно служба дужан да обавести Локалног омбудсмана о мерама које је предузео, односно о разлозима због којих није поступио по препоруци, мишљењу или предлогу у року који не може бити краћи од 15, нити дужи од 30 дана.

Уколико орган управе не поступи по препоруци, мишљењу или предлогу односно не обавести Локалног омбудсмана о мерама које је предузео, односно ако Локални омбудсман сматра да предузете мере нису одговарајуће, обавестиће о томе орган који врши надзор над њиховим радом, односно Скупштину Града, Градоначелника или Градско веће, а може и да препоручи утврђивање одговорности старешине који руководи органом, односно службом.

У свом мишљењу, предлогу и препоруци Локални омбудсман може: предложити органу, односно служби да отклони недостатке који су примећени у раду, са предлогом конкретних мера; предложити органу, односно служби да поново спроведе поступак уз уважавање његових препорука; предложити покретање дисциплинског поступка против службеног лица у органу, односно служби, за које је утврђено да је одговорно за кршење права грађана или које је ометало поступак пред Локалним омбудсманом; обавестити надлежни орган о постојању елемената прекршајне или кривичне одговорности службеног лица у циљу покретања одговарајућег поступка; предложити надлежном органу покретање поступка за разрешење функционера ако је у његовом раду установио неправилност која је довела до тешких и систематских кршења људских права и слобода; или дати препоруке и предлоге органу, односно служби за унапређење њиховог рада и односа са грађанима.

 

Контактирајте нас
Kontaktirajte nas
Lépjen kapcsolatba velünk
Контактуйце нас
Kontaktujte sa s nami