O омбудсману

Tabs -left

Омбудсман је институција која је Уставом Шведске основана давне 1809. године, са задатком да надгледа како извршна власт спроводи законе. У преводу са шведског језика, реч омбудсман, значи повереник или пуномоћник. Од 1970. године ову институцију поред скандинавских земаља, прихвата и велики број других, како европских, тако и ваневропских земаља. Данас ова институција постоји у преко 130 земаља у свету.

Омбудсман је независтан и самосталан орган државне, односно регионалне управе основан од стране Скупштине на основу одговарајућег акта. Задатак ове институције представља заштита људских права и слобода грађана када их крше органи државне управе. У нашој земљи ова институција постоји на Републичком нивоу и назива се Заштитник грађана, на Покрајинском нивоу и назива се Покрајински заштитник грађана - омбудсман и на нивоу Градова и Општина под називом Локални омбудсман.

Омбудсманом се назива особа која обавља ову функцију.

Скупштина Града Новог Сада је 10. децембра 2008. године на VII седници, на основу члана 126. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 9/2002) и члана 24. тачка 45. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/2008), донела Одлуку о Заштитнику грађана. Одлука о Заштитнику грађана објављена је у „Службеном листу Града Новог Сада“, бр. 47/2008 од 17. децембра 2008. године.

Скупштина Града Новог Сада је на XXVII седници, одржаној 25. јуна 2010. године, изабрала др Александра Грујића за Заштитника грађана. На XXVIII седници која је одржана 25. јуна 2010. године, Стојанка Варајић је изабрана за заменика Заштитника грађана. Скупштина Града Новог Сада донела је дана 27. марта 2015. године решење о престанку функције Заштитника грађана др Александра Грујића, на основу поднете оставке, почев од 30. марта 2015. године.

На XL седници одржаној дана 29. маја 2015. године Скупштина Града Новог Сада је изабрала Марину Попов Иветић за Заштитника грађана. На XLI седници одржаној дана 15. јуна 2015. године Скупштина Града Новог Сада је поново изабрала Стојанку Варајић за заменика Заштитника грађана, што је други мандат заменика Заштитника грађана.

Канцеларија Заштитника грађана почела је са радом 11. октобра 2010. године, са адресом у улици Војвођанских бригада бр. 17 у Новом Саду. У складу са својим овлашћењима Заштитник грађана је донео Одлуку о образовању и раду Стручне службе Заштитника грађана („Службени лист Града Новог Сада”, број 37/2010), као и Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Стручне службе Заштитника грађана.

На основу члана 97. Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник Републике Србије” број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018 ) и члана 127. став 2. Статута Града Новог Сада (Сл. лист Града Новог Сада“ бр. 11/2019), Скупштина Града Новог Сада је на седници одржаној дана 12. децембра 2019. године усвојила Одлуку о Локалном омбудсману („Сл. лист Града Новог Сада“ бр. 59/19), а која Одлука је ступила на снагу 21. децембра 2019. године. Према одредби члана 52. Одлуке о Локалном омбудсману, даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о Заштитнику грађана („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/08).

Заштитник грађана и заменик Заштитника грађана наставиле су да обављају функцију Локалног омбудсмана и заменика Локалног омбудсмана до истека мандата на које су изабране.

У Стручној служби су запослени шеф стручне службе и три запослена на извршилачким радним местима.

Локални омбудсман је установљен за територију Града Новог Сада, као независан и самосталан орган, који штити права грађана и контролише рад градских управа, посебних организација и служби Града Новог Сада, Градског већа када поступа као другостепени орган у управном поступку, органа надлежног за правну заштиту имовинских права и интереса Града Новог Сада, као и других органа и организација, предузећа и установа чији је оснивач Град Нови Сад, а којима су поверена јавна овлашћења. Локални омбудсман се стара и о заштити и унапређењу људских и мањинских права и слобода.

У обављању својих послова Локални омбудсман је независан и самосталан и нико нема право да утиче на његов рад и поступање. Основни принципи деловања Локалног омбудсмана су законитост, непристрасност, независност и правичност. Локални омбудсман је овлашћен да контролише поштовање права грађана, утврђује повреде учињене актима, радњама или нечињењем органа, односно служби, ако се ради о повреди одлука и других аката органа, односно слуби Града Новог Сада.

Локални омбудсман покреће поступак по притужби грађана или по сопственој иницијативи. Грађани подносе притужбу у писаној форми, укључујући све начине електронске комуникације, или усмено на записник. Поред права на покретање и вођење поступка, Локални омбудсман има право да пружањем добрих услуга, посредовањем и давањем савета и мишљења о питањима из своје надлежности делује превентивно, у циљу унапређење рада органа, односно службе, и унапређења заштите људских права и слобода.

Поступак пред Локалним омбудсманом је бесплатан, није јаван, а из разлога једноставније процедуре, сачињен је образац притужбе који грађани попуњавају.

Заменица Локалног омбудсмана Града Новог Сада је Стојанка Варајић дипломирани правник из Новог Сада.

На функцију заменика Заштитника грађана ју је изабрала Скупштина Града Новог Сада на XXVIII седници која је одржана 25. јуна 2010. године. На XLI седници одржаној дана 15. јуна 2015. године Скупштина Града Новог Сада је поново изабрала Стојанку Варајић за Заменика Заштитника грађана, што је други мандат Заменика Заштитника грађана. Мандат Заменика Заштитника грађана Града Новог Сада траје пет година.

Скупштина Града Новог Сада је на седници одржаној дана 12. децембра 2019. године усвојила Одлуку о Локалном омбудсману („Сл. лист Града Новог Сада“ бр. 59/19), а која Одлука је ступила на снагу 21. децембра 2019. године. Према одредби члана 50. Одлуке о Локалном омбудсману, досадашњи Заштитник грађана и заменик Заштитника грађана настављају са радом као Локални омбудсман и заменик Локалног омбудсмана до истека мандата на који су изабрани.

Стојанка Варајић је рођена 1963. године у Новом Саду. Дипломирала је на Правном факултету у Новом Саду 1986. године. Правосудни испит је положила 2000. године.

Након завршетка факултета радила је као приправник, а потом је обављала послове шефа правних и кадровских послова у АД „Техногас-Месер“. Од 2002. године радила је у ЈКП „Информатика“ Нови Сад на пословима самосталног правног референта, руководиоца службе за обједињену наплату и руководиоца службе за правне послове, све до избора на функцију заменика Заштитника грађана 2010. године.

Локални омбудсман је Одлуком о образовању и раду Стручне службе Локалног омбудсмана („Сл. лист Града Новог Сада“, бр. 2/2020) образовао Стручну службу Локалног омбудсмана ради обављања стручних, административно-техничких и других послова од значаја за остваривање надлежности Локалног омбудсмана. Стручном службом руководи шеф Стручне службе који организује и обезбеђује рад Стручне службе, и за свој рад одговара Локалном омбудсману и његовом заменику.